Zoznámte sa s krásou pre deti na pchela.sk

Obchodné podmienky


I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pri nákupe v internetovom obchode www.pchela.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť PCHELA s.r.o., so sídlom Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča, IČO: 53975235, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 77788/L, zastúpená Michalom Marekom, konateľom, email: info@pchela.sk, tel. č.: +421 908 541 523 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 2. Tieto VOP sa uzatvorením kúpnej zmluvy stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné pre obe zmluvné strany, predávajúceho a kupujúceho.
 3. Zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a zákazníkom, ktorým je konečný spotrebiteľ ako kupujúcim, sa spravujú slovenským právom a to všeobecne záväznými právnymi predpismi a to najmä:
  • zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník
  • zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
  • zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode
  • zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
 4. Zmluvné strany, ktoré vzniknú medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a kupujúcim, ktorým je podnikateľ, sa spravujú týmito VOP a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

II. Výklad pojmov

 1. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
 2. Predávajúcim je spoločnosť PCHELA s.r.o., ktorá prevádzkuje internetový obchod. Jeho predmetom je predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu a je umiestnený na internetovej stránke www.pchela.sk (ďalej len „internetový obchod“).
 3. Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim.
 4. Zákazníkom internetového obchodu www.pchela.sk môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovom obchode. Zákazníkom podľa týchto VOP sa za určitých okolností považuje aj tretia osoba, ktorú kupujúci v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.
 5. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

III. Objednávka, návrh na uzatvorenie zmluvy a jej uzatvorenie

 1. V internetovom obchode, ktorý je umiestnený na internetovej stránke www.pchela.sk si kupujúci vyberie tovar na základe aktuálnej ponuky zverejnenej v internetovom obchode. Kupujúci svoj výber konkrétnych produktov potvrdí kliknutím na tlačidlo "Pridať do košíka", následne vyplní údaje uvedené v objednávkovom formulári (e-mail, v prípade kúpy tovaru doručovaciu adresu), zvolí si počet tovarov (prípadne spresní parametre tovaru ako veľkosť, farba a pod.) a vyberie si spôsob platby (dobierka, online platba kartou, bankový prevod a pod.). Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné. Pri odoslaní objednávky bude kupujúci vyzvaný, aby aktívnym zaškrtnutím políčka potvrdil skutočnosť, že sa s týmito VOP oboznámil, prečítal a porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 2. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru v internetovom obchode, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Bez zbytočného odkladu po spracovaní objednávky zákazníka je zaslané na e-mailovú adresu zákazníka potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje zákazníkom zadanú e-mailovú adresu, pričom toto potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, cenu tovaru, náklady na doručenie (poštovné), spôsob platby, prípadne náklady spojené s príslušným spôsobom platby, adresu miesta, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí a potvrdení objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.
 3. V prípade, že kupujúci má na internetovej stránke www.pchela.sk vytvorené konto, objednávka bude zároveň archivovaná v sekcii „Moje Objednávky“, do ktorej bude mať prístup len kupujúci po prihlásení. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa jeho objednávky.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
 5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v potvrdení objednávky.
 6. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 7. Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto VOP a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto zmluvu skontrolovať, prípadne ju opraviť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.
 8. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, t.j.: faktúru (daňový doklad), príp. záručný list (ak ho výrobca poskytuje).
 9. Kupujúci môže zrušiť objednávku e-mailom alebo telefonicky, ak ešte nebola vybavená. Kontaktné údaje pre zrušenie objednávky: info@pchela.sk, +421 908 541 523

IV. Kúpna cena

 1. Všetky ceny tovarov sú uvádzané ako konečné, vrátane DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (presná sadzba je vždy uvedená na faktúre). V cene tovaru nie je zahrnutá cena za dodanie tovaru, ale uvádza sa zvlášť.
 2. Všetky akcie resp. zľavy, ktoré predávajúci ponúka, platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 3. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na internetovej stránke www.pchela.sk, individuálne zľavy pre zákazníka alebo resp. iné zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné.
 4. Konečná cena, ktorú zaplatí zákazník je uvádzaná v objednávkovom formulári bezprostredne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH a všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

V. Podmienky dodania (miesto, spôsob a čas)

 1. Tovar, ktorý je na sklade internetového obchodu www.pchela.sk, je expedovaný zvyčajne nasledujúci pracovný deň.
 2. Tovar, ktorý na sklade internetového obchodu www.pchela.sk nie je, je vždy označený ako "Momentálne nedostupné" alebo "Vypredané".
 3. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho a doručiť mu tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, predávajúci sa zaväzuje o tejto situácii zákazníka informovať v čo možno najkratšom čase a oznámi predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhne dodanie náhradného tovaru. Ak sa predávajúcemu tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť a v prípade, že už došlo k úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, predávajúci sa zaväzuje finančné prostriedky vrátiť kupujúcemu do 14 dní na bankový účet určený kupujúcim.
 4. Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke. Predávajúci posiela tovar doručovateľmi, z ktorých si má kupujúci možnosť vybrať. V závislosti od veľkosti a spôsobu platby za tovar je tovar zasielaný formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky, prípadne kuriérom za príplatok. Predbežná dodacia lehota je uvedená vždy pri voľbe konkrétneho doručovateľa. Rovnako si môže kupujúci vybrať, že mu bude tovar zaslaný na vyzdvihnutie do zberného miesta napr. zásielkovňa, kde si zákazník tovar vyzdvihne osobne.
 5. Predávajúci zašle kupujúcemu resp. oprávnenej osobe informáciu o odovzdaní objednaného tovaru prepravcovi. V prípade, že kupujúcemu nebude doručený tovar ani do 7 dní po obdržaní emailu od predávajúceho, kupujúci sa zaväzuje, že bude kontaktovať predávajúceho, ktorý mu zašle bližšie informácie o jeho balíku a možných dôvodoch nedoručenia. Pokiaľ má kupujúci v internetovom obchode predávajúceho na www.pchela.sk zriadené používateľské konto, kupujúci si môže aktuálny stav vybavovania svojej objednávky kedykoľvek pozrieť aj v sekcii „Moje Objednávky“.
 6. Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom zákazník obdrží aj účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.
 7. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa vráti späť predávajúcemu, pričom predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky - poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.
 8. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru z dôvodu nesprávne uvedenej adresy zákazníka. Nebezpečenstvo náhodnej skazy veci prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru.
 9. Zákazník sa zaväzuje, že pri prevzatí zásielku skontroluje. Skontroluje či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať. V prípade, že je zásielka porušená, zákazník tovar neprevezme a spíše s doručovacou spoločnosťou protokol.

VI. Platobné podmienky a náklady spojené s dodaním

 1. Kúpnu cenu sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu jedným z nasledovných spôsobov:
  • Dobierkou (kupujúci resp. zákazník zaplatí kúpnu cenu doručovateľovi pri prevzatí zásielky a to v hotovosti alebo kartou) (0,00 €)
  • Platobnou kartou (VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Apple Pay a Google Pay; po zadaní objednávky kupujúci zaplatí kartou prostredníctvom bezpečnej platobnej brány)
 2. V prípade, že kupujúci využije kupón na zľavu, kúpna cena bude upravená pred konečným odoslaním objednávky. Kupón na zľavu nie je možné vymeniť za hotovosť a je možné použiť ho len jedenkrát.
 3. Ku kúpnej cene bude pripočítaná cena poštovného podľa zvoleného spôsobu prepravy a adresy dodania. Internetový obchod www.pchela.sk ponúka nasledovné možnosti dopravy zásielky:
  • Slovenská pošta - Balík na adresu (3,95 €)
 4. V prípade, že sa kúpna cena uhrádza prostredníctvom darčekovej poukážky vystavenej predávajúcim, túto poukážku je možné použiť len do dátumu uvedeného na poukážke ako koniec platnosti poukážky. Pri vytváraní objednávky je potrebné zadať kód do kolónky „zľavový kód“.
 5. Hodnota poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH.
 6. Ak je celková suma objednávky/nákupu:
  • vyššia ako hodnota poukážky, zákazník doplatí iba zvyšok sumy niektorým zo spôsobov uvedených v čl. VI ods. 1)
  • nižšia ako hodnota poukážky, zvyšok hodnoty bez náhrady prepadáva (poukážku je možné použiť iba v jednej objednávke).
 7. V jednej objednávke je možné použiť maximálne jednu darčekovú poukážku.
 8. Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť.
 9. V prípade vrátenia tovaru uhradeného darčekovou poukážkou, je suma tohto tovaru vrátená prostredníctvom novej poukážky v hodnote vráteného tovaru.

VII. Záručná doba

 1. Predávajúci poskytuje na tovar zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov v prípade použitého tovaru a tovaru z bazáru najmenej 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci zákazníkom.
 2. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 3. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 4. V prípade, že bol záručný list vystavený, obsahuje označenie predávajúceho (obchodné meno, sídlo, IČO), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
 5. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste.
 6. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie.
 7. Záruka sa nevzťahuje na bezodplatne poskytnuté plnenie poskytnuté k nákupu ako darček.
 8. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká ak kupujúci:
  • nepredloží kompletný tovar vrátane príslušenstva
  • neoznámi zjavné vady pri prevzatí tovar
  • uplatní nárok po uplynutí záručnej doby na tovar
  • s tovarom zaobchádzal neodborne a nešetrne alebo zanedbal starostlivosť o tovar
  • mechanicky poškodí tovar
 9. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby dôsledku jeho opotrebenia, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu, najmä:
  • vada vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia alebo nesprávneho používania či nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania
  • vada vznikla v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený
  • vada vznikla v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu

VIII. Zrušenie objednávky (storno)

 1. V prípade, ak kupujúci žiada o zrušenie objednávky, ktorá ešte nebola vybavená, je povinný zaslať e-mail so žiadosťou o zrušenie objednávky na emailovú adresu: info@pchela.sk, pričom je povinný uviesť číslo objednávky a spôsob akým má byť kúpna cena vrátená (na účet, na kartu). V prípade, že nebude uvedené inak, predávajúci sa zaväzuje vrátiť zaplatenú kúpnu cenu najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého bola kúpna cena zaplatená. V prípade, ak kúpna cena bola uhradená platobnou kartou a žiadate ju vrátiť na kartu, bude kúpna cena vrátená zo strany predávajúceho v lehote 14 dní, pričom kupujúci berie na vedomie, že táto lehota sa môže predĺžiť s ohľadom na podmienky a predpisy tej ktorej banky. V prípade vrátenia kúpnej ceny na kartu berie kupujúci na vedomie, že vrátená kúpna cena bude krátená o poplatky za uskutočnenie transakcie (zaplatenie kúpnej ceny) kartou.
 2. Predávajúci má právo zrušiť objednávku na tovar v prípade, ak je tento tovar nedostupný/vypredaný, alebo ak by získanie tovaru zo strany predávajúceho bolo neprimerane nákladné a spôsobilo by neprimerané ťažkosti s ohľadom na hodnotu objednaného tovaru. Predávajúci sa zaväzuje kupujúceho informovať o zrušení objednávky bezodkladne e-mailom alebo telefonicky a zaväzuje sa vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu obdobným spôsobom, ako je to uvedené v bode 1 tohto článku, ibaže by sa dohodol s kupujúcim inak.
 3. Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku aj v prípade, ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu najneskôr do 14 dní od vytvorenia objednávky.

IX. Reklamácia

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec do momentu prevzatia kupujúcim.
 2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 4. Kupujúci je pre účely reklamácie oprávnený využiť formulár pre reklamáciu tovaru, ktorý je zverejnený na internetovej stránke www.pchela.sk a je Prílohou č. 1 týchto VOP.
 5. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 6. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie okamžite, a vydá ho spotrebiteľovi. Najneskôr ho však vydá spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 7. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
 8. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe písomného odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 9. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 10. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol (doklad o vybavení reklamácie). Doklad o vybavení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 11. V prípade uplatnenia reklamácie, spotrebiteľ informuje predávajúceho prostredníctvom reklamačného listu o uplatnení prostredníctvom e-mailu (pre dosiahnutie čo najrýchlejšieho vybavenia reklamácie) a zašle tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho:
  • PCHELA s.r.o.
   Gaštanová 1008/27
   014 01 Bytča
   email: info@pchela.sk
   tel. č.: +421 908 541 523
 12. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 13. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.
 14. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. môže od navrhovateľa za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi
 15. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu. využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
 16. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim PCHELA s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia
  • Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj,
   Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina,
   tel: 041/7632130,
   e-mail: za@soi.sk
   https://www.soi.sk/

  alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/)


X. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
 2. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková zmluva s ňou súvisiaca (napr. darčeky poskytnuté bezodplatne k nákupu je kupujúci povinný vrátiť spolu s vráteným tovarom).
 3. V súlade s ustanovením § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých kusov tovaru) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.
 4. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje, spolu so všetkou dokumentáciou – napr. kópia faktúry, návod resp. iná dokumentácia k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia.
 5. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý je Prílohou č. 2 týchto VOP.
 6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať informácie požadované vo formulári, ktorý je Prílohou č. 2 k týmto VOP, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.
 7. Kupujúci je oprávnený v lehote 14 dní odstúpiť od zmluvy len sčasti a to vrátením len časti tovaru, ktorý bol predmetom objednávky. Pre odstúpenie od zmluvy len sčasti sa uplatnia obdobné pravidlá ako je uvedené v článku X v bode 5 a 6 týchto VOP. Predávajúci na internetovej www.pchela.sk zverejní formulár pre výmenu tovaru alebo vrátenie tovaru.
 8. Predávajúci nie je povinný prevziať vrátený tovar, ktorý bol zaslaný na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý, čo kupujúci berie na vedomie.
 9. V prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý ohľadom a jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 10. V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom
 11. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

XI. Ochrana osobných údajov

 1. Informácie o ochrane osobných údajov a ich spracovávaní sú uvedené na stránke o ochrane osobných údajov.

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a to aj v prípade, ak zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim obsahuje medzinárodný prvok. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecných záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 3. Všetky práva k internetovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, zvukovoobrazových záznamov, grafiky, ochranných známok, logá a ďalšieho obsahu a prvkov, prináležia predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.
 7. Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko:
 8. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.pchela.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí aktívnym odklikom pri potvrdení objednávky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok. Na uzatvorené objednávky sa však vzťahuje znenie platné v čase vykonania objednávky.
 9. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 21.08.2022.

Prílohy:

Dokumenty:

Udržateľné značky

Výber len udržateľných značiek, ktoré kladú dôraz na kvalitu a udržateľnosť.

V harmónií s prírodou

Produkty sú vyrábané z organických materiálov a šetrne k nášmu prostrediu.

Pretože nám záleží

Obchod pchela je taktiež udržateľný aj vďaka používaniu ekologického balenia.

Blízko k zákazníkovi

Našou prioritou je spokojnosť, dôvera a úsmev každého zákazníka.

Udržateľnosť
Udržateľnosť

Podporujeme primárne lokálnych včelárov

Našim cieľom k udržateľnosti je aj snaha podporovať lokálnych včelárov a ich včieľ, pretože nám záleží.

Prémiové materiály

Organické materiály šetrné k detskej pokožke

Produkty sú vyrábané z kvalitných organických materiálov, ktoré sú ideálne pre detskú jemnú pokožku.

Materiály
pchela
pchela

Sledujte čo sa deje v zákulisí obchodu pchela. Zdieľajte, komentujte a pýtajte sa.