Zoznámte sa s krásou pre deti na pchela.sk

Ochrana osobných údajov


Prevádzkovateľom internetovej stránky vedenej na adrese: www.pchela.sk je:

 • PCHELA s.r.o., so sídlom Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča, IČO: 53975235, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 77788/L (ďalej len „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“)

Informačné systémy prevádzkovateľa:

 • internetový obchod (e-shop) - www.pchela.sk

Osobné údaje zákazníkov e-shopu sú spracovávané:

 • v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Zaznamenávanie osobných údajov zákazníkov e-shopu sa považuje sa spracovanie osobných údajov. Tým, že osobné údaje, ktoré zákazník zadáva do e-shopu, sa v ňom zaznamenávajú dochádza aj k vytvoreniu informačného systému osobných údajov.

Zákazníci sa považujú za dotknutú osobu v zmysle Nariadenia.

Keďže vaše súkromie ako užívateľov navštevujúcich internetovú stránku www.pchela.sk je pre spoločnosť dôležité, kladieme dôraz na to, aby boli vaše osobné údaje spracúvané a využívané len na účely, ktoré sú uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú výlučne internetovej stránky www.pchela.sk.


Účely a právne základy spracúvania

Osobné údaje spoločnosť spracováva na nasledovné účely:

 • vybavenia objednávky - právnym základom spracúvania osobných údajov je uzavretie zmluvy (údaje: meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mail, prípadne ďalšie informácie dobrovoľne poskytnuté dotknutou osobou)
 • poskytovania odpovedí na otázky uvedených v kontaktnom formulári www.pchela.sk/kontakt právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas so spracúvaním osobných údajov, vyplnením a zaslaním kontaktného formulára užívateľ zároveň udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov (údaje: meno, priezvisko, adresa pobytu, email, prípadne ďalšie informácie dobrovoľne poskytnuté dotknutou osobou)
 • vytvorenia užívateľského konta na webovej stránke www.pchela.sk - právnym základom je súhlas so spracúvaním osobných údajov (údaje: meno, priezvisko, adresa pobytu, email, prípadne ďalšie informácie dobrovoľne poskytnuté dotknutou osobou)
 • zaradenie do databázy na odoberania noviniek (newslettera) - právnym základom je súhlas so spracúvaním osobných údajov (email)
 • organizovanie spotrebiteľských súťaží na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram) právnym základom je súhlas so spracúvaním osobných údajov
 • marketingu vlastných služieb spoločnosti - právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas so spracúvaním osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov

Spoločnosť uchováva osobné údaje v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov:

 • Osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou za účelom vybavenia objednávky budú spracovávané po dobu trvania povinností prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o elektronickom obchode, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o dani z pridanej hodnoty, teda v niektorých prípadoch bude prevádzkovateľ uchovávať údaje aj po dobu 10 rokov)
 • Poskytovanie odpovedí na otázky uvedených v kontaktných formulároch - 1 rok od vyplnenia kontaktného formulára
 • Vytvorenie užívateľského konta na webovej stránke www.pchela.sk a vybavenie objednávky - Spoločnosť uchováva osobné údaje, ktoré súvisia s užívateľským kontom, po dobu kým je toto konto zriadené, keďže tieto údaje sú nevyhnutné na to, aby Spoločnosť vedela toto konto prevádzkovať. V prípade, že užívateľ nemá zriadené konto alebo si ho zruší, Spoločnosť uchováva osobné údaje 2 roky od poslednej objednávky
 • Organizovanie spotrebiteľských súťaží na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram) - 2 roky od vyhodnotenia spotrebiteľskej súťaže
 • Marketing vlastných služieb spoločnosti - po dobu do 2 rokov od okamihu ukončenia zmluvy alebo do okamihu zrušenia prihlásenia na odber noviniek (newslettera)
 • Zaradenie do datábazy na posielanie noviniek (newslettera) - do odvolania súhlasu s odberom noviniek (newslettera), najdlhšie po dobu 2 rokov od udelenia súhlasu

Príjemcovia osobných údajov

V súvislosti so svojou činnosťou spoločnosť môže sprístupniť osobné údaje ďalším subjektom, a to konkrétne: dodávateľom programátorských služieb alebo spoločností, ktoré spravujú systémy prevádzkovateľa, dodávateľom marketingových služieb, orgánom verejnej moci, subjektom, ktorým poskytnutie vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona, iným dodávateľom, odberateľom, slovenskej pošte, doručovateľom, kuriérom, cloudovým službám.

Ako prevádzkovateľ spoločnosť dohliada na to, aby všetci, ktorým sú osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany.

Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín


Automatizované spracúvanie a profilovanie

Spoločnosť poskytuje individuálne upravené ponuky produktov a služieb. Z tohto dôvodu získané osobné údaje profiluje. Na tento účel používa automatické informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho posiela dotknutým osobám individualizované správy a ponuky produktov a služieb spoločnosti. Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov pomáha lepšie spoznať potreby, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť ponuku produktov a služieb


Práva užívateľov

Užívatelia ako dotknuté osoby majú nasledujúce práva:

 • Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu, má užívateľ právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne u prevádzkovateľa u zodpovednej osoby. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré spoločnosť na jeho základe o užívateľovi spracúvala.
 • Právo na prístup - užívateľ ma právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o ňom má spoločnosť k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako sú osobné údaje užívateľa používané.
 • Právo na opravu - na základe požiadavky užívateľa spoločnosť aktualizuje spracúvané osobné údaje.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) - ak osobné údaje, ktoré o užívateľovi spoločnosť získala, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania, má užívateľ právo požiadať o výmaz osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností je užívateľ oprávnený požiadať, aby spoločnosť prestala používať osobné údaje užívateľa, napr. v prípade, že podľa užívateľa sú osobné údaje spracúvané spoločnosťou nepresné alebo už ich spoločnosť nepotrebuje.
 • Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností je užívateľ oprávnený požiadať o prenos osobných údajov, ktoré poskytol, na inú tretiu stranu. Toto právo sa však týka len osobných údajov, získaných na základe súhlasu alebo na základe zmluvy.
 • Právo namietať - užívateľ má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak sa užívateľ domnieva, že spoločnosť nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie, má možnosť podať námietku, pričom ak sa preukáže, že uvedený oprávnený záujem neprevažuje nad záujmami užívateľa, spoločnosť nebude osobné údaje užívateľa ďalej spracúvať.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - užívateľ môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Viac informácií nájdete na https://dataprotection.gov.sk.

Spracúvanie údajov, ktoré sa uchovávajú automaticky ("súbory Cookies")

Keď užívateľ navštívi internetovú stránku spoločnosti www.pchela.sk, spoločnosť môže zo zariadenia užívateľa automaticky zbierať osobné údaje návštevníkov webovej stránky (nazývané "súbory Cookies"). Informácie uložené v súboroch Cookies spoločnosť využíva len na nevyhnutný chod a správne fungovanie stránky (košík, užívateľské konto, atd.).

Súbory Cookies neobsahujú žiadne identifikačné údaje osoby navštevujúcej internetovú stránku ani ďalšie informácie zhromaždené od užívateľov.


Využitie súborov Cookies

Spoločnosť využíva súbory Cookies len na nevyhnutný chod a správne fungovanie internetovej stránky (košík, užívateľské konto a pod.).


Odkazy na iné stránky

Na internetovej stránke spoločnosti sa nachádzajú aj odkazy na ďalšie internetové stránky. Pravidlá využívania internetových stránok a zachovanie súkromia používateľov stránok, na ktoré bude užívateľ presmerovaný prostredníctvom odkazu, sú uvedené na týchto stránkach.


Bezpečnosť informácií

Spoločnosť využíva príslušné technické a organizačné prostriedky, aby osobné údaje užívateľov boli bezpečné, vrátane zabezpečenia osobných údajov pred zneužitím, stratou a zničením. Pre zaistenie bezpečnosti osobných údajov užívateľa boli zavedené príslušné personálne, organizačné a technické opatrenia.


Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov

Spoločnosť môže zmeniť platné zásady ochrany osobných údajov, predovšetkým na účely ich prispôsobenia k požiadavkám uvedeným platnými právnymi predpismi. O vykonaných zmenách informuje na internetovej stránke www.pchela.sk


Kontaktné údaje

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to buď telefonicky na čísle: +421 908 541 523, e-mailom: info@pchela.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti.

Udržateľné značky

Výber len udržateľných značiek, ktoré kladú dôraz na kvalitu a udržateľnosť.

V harmónií s prírodou

Produkty sú vyrábané z organických materiálov a šetrne k nášmu prostrediu.

Pretože nám záleží

Obchod pchela je taktiež udržateľný aj vďaka používaniu ekologického balenia.

Blízko k zákazníkovi

Našou prioritou je spokojnosť, dôvera a úsmev každého zákazníka.

Udržateľnosť
Udržateľnosť

Podporujeme primárne lokálnych včelárov

Našim cieľom k udržateľnosti je aj snaha podporovať lokálnych včelárov a ich včieľ, pretože nám záleží.

Prémiové materiály

Organické materiály šetrné k detskej pokožke

Produkty sú vyrábané z kvalitných organických materiálov, ktoré sú ideálne pre detskú jemnú pokožku.

Materiály
pchela
pchela

Sledujte čo sa deje v zákulisí obchodu pchela. Zdieľajte, komentujte a pýtajte sa.